Szybka Forsa

Szykamy szybkiego i taniego kredytu

rss

Strony umowy kredytu.

Według polskiego prawa kredytów mogą udzielać jedynie banki, oddziały instytucji kredytowych, oddziały banków zagranicznych jak również spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe. Na podstawie ustawy do udzielania kredytów mogą być również upoważnione inne jednostki organizacyjne. W przypadku, kiedy inny podmiot gospodarczy, który nie ma do tego upoważnienia oferuje kredyt, podlega karze grzywnej do pięciu milionów złotych, lub podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. W stosunku kredytowym jako strona dominująca jest osoba, która określa na jakich warunkach przyznany zostanie kredyt i która jest uprawniona do kontrolowania wykorzystania tego kredytu. Przyznanie kredytu jest uzależnione od zdolności kredytowej jaką wyliczy bank kredytobiorcy.

Prawa i obowiązki kredytobiorcy.

Każda ze stron umowy kredytu ma swoje prawa i obowiązki. Strony są dwie: kredytodawca, który udziela kredyty na określonych w umowie warunkach i kredytobiorca, który ten kredyt otrzymuje i zobowiązuje się go zwrócić na czas łącznie z odsetkami i wszystkimi innymi kosztami. Zakres obowiązków jakie posiada kredytobiorca w umowie kredytowej jest dosyć szeroki. Ma on obowiązek zwrotu kredytu, a sposób w jaki ten kredyt ma zostać zwrócony określone jest w umowie. Oprocentowanie kredytu jest bardzo ważnym elementem jaki powinien być wskazany w umowie. Każda ewentualna zmiana jaka mogłaby mieć w przyszłości miejsce powinna być zapisana w umowie w jaki sposób może zostać wprowadzona w życie. Termin płatności odsetek również jest wyznaczony w umowie kredytowej. Prowizja jest niczym innym jak wynagrodzeniem banku za czynności jakie są związane z zawarciem umowy kredytowej jak również z przyznaniem kredytu. Prowizja może obciążać kredytobiorcę, ale też nie musi. Bank może żądać dodatkowego zabezpieczenia kredytu w czasie trwania umowy, kiedy ma miejsce pogorszenie się wypłacalności dłużnika. Takich sytuacji może być wiele, chociażby utrata pracy, wypadek i wiele innych sytuacji. Zabezpieczenie kredytu jest dla banku bardzo ważne, zwłaszcza, kiedy chodzi o kredyty na większą sumę pieniędzy. Mając zabezpieczenie bank ma większą pewność, że kredyt jaki przyznał klientowi zostanie spłacony na czas razem z odsetkami. Nie wywiązanie się przez kredytobiorcę z warunków jakie zawarte są w umowie kredytowej mogą nieść za sobą poważne skutki. Można utracić zdolność kredytową, a bank wypowie nam umowę kredytu i w znaczący sposób obniży jego kwotę. Są jednak sytuacje, kiedy bank nie może wypowiedzieć umowy.

  • admin | 27, Paź, 2017 |